Sách Bootcamp for the TOEIC


 Valerie Hsu (2019). Bootcamp for the TOEIC, Nhan Tri Viet Co. Ltd.

Chương 1: OFFICE

Chương 2: CULTURAL EVENTS

Chương 3: PERSONNEL

Ôn chương 1-3: TOEIC Practice

Chương 4: GENERAL BUSINESS

Chương 5: GENERAL TRAVEL

Chương 6: DINING OUT

Ôn chương 4-6: TOEIC Practice

File pdf: tại đây.

File Audio: tại đây.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét